Art. 46a ust.3:

Specjalne dodatki motywacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter uznaniowy i są przyznawane w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy.

Art. 46a ust. 5:

5. Podmioty dysponujące dodatkowym funduszem motywacyjnym, o których mowa w ust. 4, przedstawiają propozycję sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych, o których mowa w ust. 1, zakładowej organizacji związkowej, celem wyrażenia opinii. Termin na przedstawienie opinii jest nie dłuższy niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oczekuje od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przedstawienia w najbliższych dniach sposobu i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych.

Opinia NSZZ Policjantów zostanie na pewno przedstawiona w terminie ustawowym!