Fundusz prewencyjny PZU

Poniżej przedstawiamy Państwu link do Instrukcji Realizacji umowy Prewencyjnej. Jest to finalna instrukcja wypracowana przez zespół roboczy. Proszę zwrócić uwagę na zapisy instrukcji  w tym świadczenia  nie finansowane przez Fundusz (lewa strona) i finansowane przez Fundusz (strona prawa). Jednocześnie informuję, że ubezpieczenie musi być w PZU Opieka Medyczna.

Proszę zapoznać  się z dokumentacją, poniżej podaję skład  Komisji oraz terminy w  jakich  odbędą się najbliższe  posiedzenia. 

Zasady sporządzania wniosków i przyznawania refundacji z funduszu Prewencyjnego PZU:

1. Wniosek do Funduszu Prewencyjnego PZU musi zawierać:

 • stopień (stanowisko) imię i nazwisko, Wydział, Jednostka, ID, tel. Służbowy i tel. komórkowy (do kontaktów) 
 • kogo i czego dotyczy,
 • czy osoba jest ubezpieczona, jeśli chodzi o członków rodziny również (dokładnie jakie składki są potrącane),
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • napisane zobowiązanie o nieubieganie się o refundację z innego źródła;

2)   czytelna dokumentacja lekarska  lub zaświadczenie lekarskie określające jakich chorób dotyczy leczenie, (nie może być opisane ogólnikowo np. choruje na szereg chorób przewlekłych, taka formuła jest nie do przyjęcia,  rodzaj choroby musi być sprecyzowany) lub karta leczenia szpitalnego, ewentualnie inne dokumenty świadczące o chorobie, ciężkich przypadkach itp. Do każdej choroby należy podłączyć zaświadczenie od właściwego lekarza; (kserokopie dokumentów lekarskich  potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność  z oryginałem). 

Z dokumentacji lekarskiej musi wynikać jakie lekarstwa, zalecenia czy jakie leczenie zastosowano  w danym przypadku  – dołączone do wniosku faktury muszą zawierać tylko te lekarstwa, które maja odzwierciedlenie w dokumentacji lekarskiej. 

3)    oryginały faktur/rachunków (imienne)  potwierdzających poniesione koszty. Faktury/rachunki muszą być opisane przez wnioskodawcę: na fakturach należy pozostawić leki dotyczące danego schorzenia (resztę należy wykreślić) i określić ich przeznaczenie, tj. jaki lek jest przypisany do danego schorzenia/choroby. Pozostałe pozycje jeśli się znajdą na fakturze musza być  wykreślone  przez wnioskodawcę.  Na oryginalnej fakturze załączonej do  wniosku musi znajdować  się  opis sporządzony przez wnioskodawcę lub lekarza że zakupione leki, wizyty czy sprzęt rehabilitacyjny itp.  są z zalecenia lekarskiego, które to  zalecenie dołączone zostało do  wniosku. Tak przygotowane faktury/rachunki winny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Faktury należy załączyć do wniosku wraz z ich kopiami –  bez potwierdzania za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zgodności  oryginału faktury z kopia dokonuje przewodniczący Komisji. 

4)      Faktury za każdy zabieg, rehabilitację, masaż leczniczy itp. musi być poprzedzona skierowaniem lub zleceniem na  dany zabieg, rehabilitację przez uprawnionego lekarza, czyli faktura musi być poparta dokumentacją lekarską. 

5)  Faktury musza być opisane jakiej usługi dotyczą. (Niedopuszczalne jest przedłożenie faktury na której widnieje jako nazwa „usługa medyczna 88.91). Faktura musi być opisana przez lekarza jakiej konkretnie usługi dotyczy. 

 • oryginały faktur w przypadku ich całkowitej lub częściowej refundacji  są na koniec okresu rozliczeniowego przesyłane do PZU, natomiast potwierdzone za zgodność oryginałem ich kopie oraz kopie dokumentacji lekarskiej są archiwizowane w WF KWP w Lublinie. (dokumentacja lekarska musi być dostępna dla PZU, KNF lub instytucji  wskazanej przez PZU  dla celów kontrolnych) 

2. Faktury mają być również czytelne, podpisane i opieczętowane przez pracownika apteki ewentualnie lekarza, itp. Nie będą rozpatrywane faktury z ogólnym opisem: wizyta lekarska, usługa stomatologiczna itp. Musi być konkretnie napisane na fakturze jakie badanie/zabieg/czynność wykonał lekarz. W przypadku gdy lekarz nie chce opisać faktury w inny sposób,  w zaświadczeniu lekarskim musi być sprecyzowane konkretne schorzenie.

3. W przypadku sporządzania wniosku dla współmałżonka lub dorosłego dziecka, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PZU danych osobowych oraz zobowiązanie znajdujące się na wniosku musi być podpisane przez wszystkich zainteresowanych.

Wniosek niezgodny z ww. wytycznymi zostanie zwrócony do wnioskodawcy do uzupełnienia i przedłożenia go do komisji w ciągu 2 miesięcy do rozpatrzenia na najbliższej komisji.

Rozliczenie faktur będzie możliwe tylko rok wstecz.

Powyższe wytyczne wynikają i opisane są w Umowie Prewencyjnej POLICJA 2015 wraz z aneksami oraz regulaminie Funduszu Prewencyjnego PZU a także wynikają z ustaleń na szczeblu Centralnym i wytycznych Centralnej Komisji FP PZU. 

Z funduszu mogą korzystać:

1) policjanci i pracownicy ubezpieczeni w PZU ale zgodnie z § 6 Regulaminu Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego  Policja 2015
2)  małżonkowie lub partnerzy doubezpieczeni przy ww (osoby te muszą posiadać minimum pakiet socjalny w ubezpieczeniu Policja 2015;
3)  dzieci nieletnie nieubezpieczone ale tylko w funduszu socjalnym;
4) dzieci do 18 roku życia (jeśli się uczą do 25 roku życia-w takim przypadku należy dołączyć kserokopię legitymacji) w wariantach pozostałych ale tylko przy wykupieniu pakietu partnerskiego na dziecko lub doubezpieczenie pakietem rodzinnym.

Nie refundowane są:

1) faktury za hotele, wyżywienie dla opiekunów dzieci nieletnich będących w sanatoriach;
2) faktury za paliwo, parkingi, płatne autostrady;
3) faktury za kurierów, opłaty pocztowe;
4) paragony;
5) nieczytelne faktury;
6) oprawy okularów;
7) aparaty na zęby ( nie dotyczy dzieci ).
8) suplementy diety i witaminy jeśli nie są zlecone przez lekarza w sposób pisemny w załączonej do wniosku dokumentacji lekarskiej
9) reklamówki, torby, pojemniki na mocz itp.
10) zakup tabletek antykoncepcyjnych (chyba że służą do leczenia poważnej choroby);
11)  protez stomatologicznych (kosmetyka)
12) usług ortodontycznych stomatologicznych w zakresie estetyki;
13) aparatów na zęby (nie dotyczy dzieci);
14) usług stomatologicznych w zakresie estetyki;
15) zabiegów nadpotliwości;
16) dopłat do pokoju w sanatorium;
17) kropli do nosa;
19) wizyt lekarskich  (wymagają opisu specjalisty jakiego dotyczą), w tym przypadku faktury zostaną pomniejszone  o   kwotę wynikającą limitów z ubezpieczenia wnioskodawcy w programie PZU Opieka Medyczna (standard, komfort oraz komfort plus)
20) emolium, oilatum;
21) oprawki okularów korekcyjnych;
22) termoforów;
23) odżywek dla dzieci (chyba że są ze zleceniem lekarskim)
24) mleka dla dzieci;
25) soków;
26) remontów nie związanych z adaptacją pomieszczeń sportowych w jednostkach organizacyjnych Policji;

Uwagi dla wnioskodawców:

 1. Do wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU zgodnie z regulaminem (jest widoczny w treści umowy)  należy dołączyć:  oryginały dokumentów oraz ich kserokopie (faktury, rachunki)  stwierdzające  poniesione koszty wynikające z załącznika nr 3 umowy tj. „Zadania prewencyjne realizowane w ramach niniejszej umowy” oraz zgodnie z regulaminem Funduszu Prewencyjnego
 2. Do wniosku należy także  dołączyć wykaz faktur (do pobrania powyżej (Plik w formacie doc/pdf) – faktury wystawione w poprzednim roku i bieżącym roku wg daty złożenia wniosku.
 3. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć  oświadczenie  o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PZU danych osobowych (do pobrania powyżej, tuż pod wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Funduszu Prewencyjnego)
 4. Komplet przygotowanych dokumentów proszę przesyłać do Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w KWP w Lublinie (Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie).  Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego nie jest adresatem  wniosków.

Uprzejmie  informuję, że w dniu  16 lutego 2021 r. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  insp. Artur Bielecki wydał decyzję zmieniającą przedstawiciela komisji z ramienia strony służbowej. 

Skład Komisji:

 1. Artur Garbacz – Przewodniczący Komisji, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
 2. Lesław Żyśko –  Wiceprzewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego
 3. Marek Włodarczyk – członek Komisji, wiceprzewodniczący ZZ PP w Lublinie 
 4. Włodzimierz Pietroń – członek Komisji, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Proszę zapoznać się z poniższym artykułem:

Aneks zawiera szczegółowy opis dotyczący zakresu refundacji