Przystąpienie do związku

1. Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

Członkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki/Terenowy. Następnie po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej w kocie 12 złotych oraz dobrowolnej składki na Fundusz Ochrony Prawnej w kwocie 2 zł jest się pełnoprawnym członkiem.

W celu przystąpienia w szeregi związkowców należy wydrukować nw. dokumenty i po ich wypełnieniu przekazać je: przewodniczącemu Koła Zarządu Terenowego (dot. komisariatów Policji na terenie KMP w Lublin) lub Przewodniczącemu Zarządu Terenowego (KMP/KPP/OPP). Deklarację można także osobiście złożyć lub wypełnić w biurze Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego ul. Narutowicza 73 – parterowy budynek “H” na terenie KWP.

Każdy nowo przystępujący członek związku otrzyma pendrive związkowy wraz z wgranymi materiałami szkoleniowymi i aktami prawnymi.

2. Dlaczego warto przystąpić do NSZZ Policjantów?

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

  • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
  • ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
  • ochrona prawna policjantów,
  • wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
  • ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
  • realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
  • zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
  • zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin.