Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2020 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 1142).

 1. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Maciej Wąsik.
  Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji ustawy z dnia 23 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.
  Na realizację programu w 2020 r. zaplanowano kwotę 2.809.755 tys. zł, a zrealizowano 2.791.596 tys. zł (99,4% planu). Najwyższe wydatki zrealizowała Policja – 1.831.452 tys. zł, Państwowa Straż Pożarna – 527.290 tys. zł, Straż Graniczna – 377.114 tys. zł oraz Służba Ochrony Państwa – 55.740 tys. zł.
  Największym przedsięwzięciem rzeczowym w 2020 r. były inwestycje budowlane, na które przeznaczono kwotę 590.956 tys. zł. Sfinansowano 201 zadań inwestycyjnych – wybudowano 98 nowych obiektów oraz zaadaptowano i rozbudowano 103 obiekty. W 2020 roku zakończono i oddano do użytkowania 82 inwestycje.
  Na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy przeznaczono 87.743 tys. zł – zakupiono przedmioty umundurowania o lepszych właściwościach wodoszczelnych, wiatroszczelnych i kamuflażowych.
  Na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy wydatkowano 1.203.218 tys. zł. Kwota ta to skutki finansowe dwóch podwyżek uposażeń funkcjonariuszy formacji, tj. z 2017 r. o 253 zł, (z nagrodą roczną 274 zł) i z 2019 r. o 309 zł (z nagrodą roczną 335 zł) oraz kwota 47.350 tys. zł jako nagrody roczne.
  Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 1142.
  Sprawozdawca – poseł Marta Kubiak (PiS).
 2. Komisja rozpatrzyła Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 1240).
  Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Maciej Wąsik.
  Na realizację programu w latach 2017-2020 zaplanowano kwotę 9.208.940 tys. zł, zrealizowano kwotę 9.143.313 tys. zł (99,3% planu). Najwyższe wydatki zrealizowała Policja – 5.943.455 tys. zł, Państwowa Straż Pożarna wydatkowała 1.741.584 tys. zł, Straż Graniczna – 1.269.608 tys. zł oraz Służba Ochrony Państwa – 188.666 tys. zł.
  Na inwestycje budowlane przeznaczono kwotę 2.337.002 tys. zł. Zrealizowano 519 zadań inwestycyjnych w tym 195 zadań to budowa nowych obiektów, a 324 zadań to adaptacje, modernizacje i rozbudowa istniejących obiektów.
  Ponadto dokonano zakupu sprzętu transportowego na kwotę 1.274.726 tys. zł., w tym m.in. 6 jednostek taboru lotniczego, ponad 7650 środków transportu w tym 7.580 samochodów (m.in. osobowych, terenowych, pożarniczych dla jednostek PSP, ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 370.087 tys. zł, na zakupy przedmiotów umundurowania oraz kamizelek i hełmów kuloodpornych i środków ochrony osobistej.
  Na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 724.954 tys. zł, w tym na 2 podwyżki wynagrodzeń (lata 2017 i 2019), a także na dodatkowe wynagrodzenia roczne od tych podwyżek. Łączny wzrost wynagrodzeń pracowników wyniósł średnio 550 zł, a po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 597 zł.
  W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca komendanta głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak, zastępca komendanta Służby Ochrony Państwa – ppłk SOP Włodzimierz Gawęda, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. mgr Krzysztof Hejduk oraz dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Władysław Budzeń.

https://sejm-embed.redcdn.pl/Sejm9.nsf/VideoFrame.xsp/0397EF1DF4A7DC2DC1258710003BF2DE

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#0397EF1DF4A7DC2DC1258710003BF2DE