Po publikacji pisma Ministra Finansów, który to dokument rekomenduje poszczególnym ministrom, by kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego uzgadniał z zakładowymi organizacjami związkowymi, uzyskując zgodę tych organizacji, pojawiły się wątpliwości interpretacyjne.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów zwrócił się w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji w celu uzyskania jednoznacznego stanowiska.

Publikujemy korespondencję w tej sprawie.