Uwaga! Informacja dotycząca wycofania prywatnych telefonów z użytku służbowego

ilustracja

Z treści opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jasno wynika, że używanie prywatnych telefonów do celów służbowych jest wątpliwe pod względem legalności i naraża policjantów na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku utraty takiego telefonu (np. dostęp osób nieupoważnionych do kontaktów, wiadomości zapisanych w telefonie).

Cyt: (?)jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy może być utrata materiału zawierającego informacje niejawne (vide: art. 132 ust. 3 pkt. 9 ustawy o Policji). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń komórkowych może zatem doprowadzić do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w razie utraty takiego urządzenia, skasowania danych czy ich wycieku. Zakres tych danych może zaś być bardzo szeroki, obejmujący tak numery kontaktów telefonicznych, treść wiadomości, czy choćby dane z geolokalizacji aparatu z nadajników GPS.

Odpowiedzialność tą może ponosić zaś funkcjonariusz, który takiego urządzenia używał.
W ramach akcji protestacyjnej Zarząd Główny NSZZ Policjantów rekomenduje wycofanie prywatnych telefonów z użytku służbowego i wszelkich instrukcji alarmowych oraz systemów powiadamiania.

Poniżej zamieszczamy wzór raportu oraz opinię prawną zawierającą szczegółowe argumenty, które podważają możliwość dalszego wykorzystywania w służbie tych telefonów.

Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

******************************

Miejscowość ……………..data ………………….r.

………………………………………..
stopień imię i nazwisko
……………………………………….
jednostka org Policji
………………………………………
komórka organizacyjna

……………………………………………………

…………………………………………………..
adresat, nazwa organu Policji

R A P O R T

Zwracam się z prośbą o natychmiastowe wycofanie mojego telefonu ………………………..nr telefonu  z użytku służbowego, tj. wszelkich instrukcji alarmowania i systemów powiadamiania oraz komunikowania się w sprawach mających związek ze służbą.

U Z A S A D N I E N I E

Z opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów jednoznacznie wynika, że wykorzystywanie prywatnych telefonów do celów służbowych narusza szereg przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz instrukcji i decyzji wydanych w tym zakresie przez uprawnione organy Policji.
W przedmiotowej opinii podano przykłady, że policjant wykorzystujący swój prywatny telefon do celów służbowych może narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną w przypadku jego utraty a wraz z nim, utraty informacji mających związek z realizacją zadań służbowych.
Informuję, że z wyżej wymienionego telefonu korzystają czasami członkowie mojej rodziny oraz bliscy znajomi, czyli osoby nieposiadające dostępu do jakiejkolwiek kategorii informacji niejawnych i zastrzeżonych lub informacji w różnym stopniu z nimi powiązanych.
Jest też niezgodny z Zaleceniami (KGP) dotyczącymi standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności Ze szczegółami opinii wydanej w tym zakresie można się zapoznać na stronie http://nszzp.pl

…………………………….
podpis policjanta

Wzór Raportu do wydruku w załączniku.

informacja-prawna-w-przedmiocie-wykorzystywania-prywatnych-tel.-do-celów-służbowych

wzór-raportu-o-wycofanie-prywatnego-telefonu-z-użytku-służbowego